«Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ»

Муассис:    Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ

Маҷалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 январи соли 2014 таҳти № 0187/мч аз нав ба қайд гирифта шудааст.

«Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ» ба феҳристи маҷаллаву нашрияҳои илмии тақризнависӣ, ки Комиссияи олии аттестатсионии назди Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия барои интишори натиҷаҳои асосии илмии рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ тавсия медиҳад, дохил карда шудааст (аз соли 2010)

Маҷалла дорои шумораи стандарти байналмилалии нашрияҳои давраӣ (International standard serial number) ISSN 2219-5408 мебошад.

Маҷалла дар пойгоҳи додаҳои «Шохиси илмии истинодии Русия» (РИНЦ) ба қайд гирифта шудааст. Шартномаи ҷорӣ аз 13.07.2010, № 149-07/2010.

Маҷалла бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ нашр мешавад. Даврият – дар як сол 6 маротиба.

Мавзӯи асосии илмии маҷалла илмҳои гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ мебошад.

Индекси обуна дар феҳристи «Почтаи тоҷик» - 77697.

Нишонии маҷалла: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 121.

Маълумот барои тамос: тел.: (+992 37) 224-20-12; факс: (+992 37) 224-13-83; почтаи электронӣ: vestnik.tgpu@gmail.com